Telmo Pievani

29.10.2011

Telmo Pievani

Antonio Masiero

29.10.2011

Antonio Masiero

Gaetano Thiene

29.10.2011

Gaetano Thiene

Giancarlo Setti

29.10.2011

Giancarlo Setti

Manuela Arata, Vittorio Bo

29.10.2011

Manuela Arata, Vittorio Bo

 
24 OTTOBRE25 OTTOBRE26 OTTOBRE27 OTTOBRE28 OTTOBRE29 OTTOBRE